Общи условия за ползване

Добре дошли в www.caseshop.bg!

Тази интернет страница (наречена  „САЙТ“) е администрирана от дружество “Кейском Комерс“ ЕООД , със седалище в гр.Пловдив, ул. Оборище 43 , ЕИК: 202753689

Моля, прочетете внимателно Общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.

За използването на този САЙТ, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.

 Общите условия са приложими както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

1. "ПОТРЕБИТЕЛ" , е всеки, който е заредил САЙТА  https://www.caseshop.bg

2. „ТЪРГОВЕЦ“ е дружество “Кейском Комерс“ ЕООД ,ЕИК 202753689, гр.Пловдив.

3. "ПОРЪЧКА" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в САЙТА относно начина на доставка и заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

4. "КЛИЕНТ" е всеки ПОТРЕБИТЕЛ извършил завяка на продукт в САЙТА.

4. ""ПРОДУКТИ" са предлаганите чрез сайта www.casecom.bg  стоки за закупуване.

5. "УСЛУГИ" са всички действия, осъществявани от „Кейском Комерс” ЕООД, гр. Пловдив при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на продуктите от САЙТА.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия представляват договор между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ за предоставяне на  продукти и услуги от ТЪРГОВЕЦА  чрез САЙТА www.caseshop.bg на  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  и уреждат  техните права и задължения.

2. Страни по настоящия договор са "Кейском Комерс" ЕООД (ЕИК 202753689) от една страна и всеки ПОТРЕБИТЕЛ, заредил интернет сайта www. kidsdecor.eu.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www. kidsdecor.eu е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. С извършване на регистрацията и създаването на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от "Кейском Комерс" ЕООД, за целите на настоящите общи условия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и разбира, че носи отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използва услугите на САЙТА. Съответно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че носи  цялата отговорност за всички дейности, които се извършват през профила му.

3.Ако разберете, че паролата или профилът ви се използват от неупълномощено лице, вие приемате незабавно да ни уведомите, чрез e-mail на адрес - caseshop@casecom.bg

4.Предоставянето на лични данни от страна на потребителя е изцяло доброволно, с цел да бъдат използвани за изпълнение и доставка на стоки и услуги по направени поръчки.

5. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www. kidsdecor.eu.

7.  Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

 •   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.caseshop.bg  услуги;

 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 •   да не  изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин съдържанието и материалите качени на сайта на трети лица;

 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал,  изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

 •  КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 • За всички поръчки на стоки от категория Handmade, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати стойността на стоката на "Кейском Комерс" ЕООД, а НЕ на Производител, независимо,че ще му бъде предоставена възможност да комуникира директно с Производителят.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. Да съхранява и защитава личната информация предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Да помага на органите на реда на Република България при доказано нарушение с цел идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършил нарушение.

3. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.

4. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за имуществени или морални щети ,нанесени в следствие на информацията, която е публикувана на Интернет САЙТА.

5. За забавяне на доставка, по независещи от www.caseshop.bg причини и форсмажорни обстоятелства, www.caseshop.bg не носи отговорност.

6. www.caseshop.bg си запазва правото да спира достъпа до страниците си и редактирането им по всяко време, без предупреждение.

10. ТЪРГОВЕЦА не носи никаква отговорност относно качеството ,безопасността и необходимите сертификации и лицензни права на предлаганите в САЙТА продукти. Тази отговорност се поема изцяло от производителят на стоката. Това важи и за Handmade стоките.

11. Публикуваните в САЙТА описания на продуктите са информация,предоставена от Производителите и ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност при разминаване на описанието на стоката и действителният й вид. Възможно е разминаване в цветовете на продуктите от тези на снимките,публикувани в САЙТА и действителните цветове на продукта.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. 

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.


 

Какви лични данни събираме

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само, име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др.

 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


 

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

 • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.


 

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, подизпълнители, търговски партньори, с които осъществяваме триъгълна логистика за доставка на поръчаните от вас стоки и др.) или пред компетентни органи.


 

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.


 

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до caseshop@casecom.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта онлайн магазин www.caseshop.bg. Страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта https://kidsdecor.eu, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Органите, регулиращи дейността на www.caseshop.bg са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

 

 

V. Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

VI. Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин

• Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информация по имейл и/или SMS за статуса на поръчката си

• В отделна форма всеки Клиент може да изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от www.caseshop.bg

• Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време от своя потребителски акаунт, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по имейл caseshop@casecom.bg

• Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

• С предоставянето на свои данни на Продавача (включително име, фамилия, и-мейл, телефон, адрес за доставка) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на www.caseshop.bg или трети лица, които са партньори на Кейском Комерс ЕООД и/или са доставчици на куриерски услуги.

• Онлайн магазин www.caseshop.bg си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.

 

 

VII.ПОРЪЧКИ НА СТОКИ

1. Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент в САЙТА www.caseshop.bg

2.Поръчването представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на общите правила на Закона за задълженията и договорите (а за търговци и по Търговския закон) клиента и "Кейском Комерс" ЕООД,  в съответствие с описаните в настоящия документ условия за ползване, както и по правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

3.Поръчки могат да се направят за стоки на стойност в лв., които са в актуалната продуктова гама на фирмата.

4.Информация за потвърждение на поръчката клиентът получава чрез Е-мейл-а, подаден при регистрацията или телефонно обаждане на посочения от потребителя телефон.

5.За допълнителна информация клиентът може да се свърже с представител на „Кейском Комерс ЕООД на GSM: 0888366599, както и на Е-mail: caseshop@casecom.bg или чрез Чата за посетители .

7.Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставената в сайта информация /изписва се: вида на стоката, наименование на марката, модел-пълната абревиатура, количество, цвят и др./, както и данни за издаване на фактурата, ако е необходима такава.

8. За всички стоки от категория Handmade на Клиента може да бъде предоставена възможност да комуникира директно с произодителят чрез e-mail, за да се уточнят всички желани параметри и характеристики за индивидуалната поръчка на стоката. "Кейском Комерс" ЕООД не носи никаква отговорност относно събития и обстоятелства,възникнали по време на кореспонденцията с Производител.

 

VIII. ДОСТАВКИ НА СТОКИ

1. Доставката на закупени стаки се извършва по подразбиране чрез куриерска фирма Еконт Експрес , като клиента поема разходите  по доставката от куриера. Ако желаете доставка с друга куриерска служба ,моля преди да направите поръчката си,първо се свържете с нас чрез Чата за потребители или на e-mail - caseshop@casecom.bg.

2. Потребителят/клиентът/ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24часа от получаването й.

6. Сроковете за доставка на всяка една стока са различни и упоменати в описанието на стоката. Броят на посочените дни/седмици за доставка се отнасят за брой работни дни/седмици

IX. ЦЕНИ

1.Указаната цена на всеки отделен артикул е за 1 брой с включен ДДС.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да променя цените без предварително предупреждение.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Наложен платеж (плащане при доставка): при доставката на стоката плащате на куриера общата сборна дължима сума, формираща се от цената на стоката плюс цената на доставката.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1.В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаването й.

2.Дефектна стока съгласно  е стока, която не изпълнява предназначението си по описание или не притежава описаните в сайта характеристики. В понятието Дефектна стока не се включват стоки,повредени по време на транспорт от куриерска фирма.

3.При приета рекламация „Кейском Комерс” ЕООД,  заменя дефектната стока с редовна като поема и допълнителния транспортен разход.

4.При невъзможност да бъде извършено замяна или при нежелание от страна на клиента да получи нова редовна стока „Кейском Комерс” ЕООД, се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока в срок най-късно до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.

5.В случай на рекламация клиентът връща дефектната стока на „Кейском Комерс” ЕООД, в добър търговски вид,придружена с платежният документ към стоката.

6. Съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента, когато изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и се извършва по избран от Вас дизайн и изисквания, не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

7Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. 

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума

Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Отбив от цената

Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора

Отбив от цената

Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………


 


 

АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Някои стоки изложени в сайта www.caseshop.bg изискват предварителна заявка и авансово плащане в определен размер.

За всяко авансово плащане, ТЪРГОВЕЦЪТ - " Кейском Комерс" ЕООД е задължен да издаде платежен документ / фактура, касов бон/. Авансовото плащане може да бъде осъществено от КЛИЕНТА - в брой или по банков път.

Постъпването на авансово плащане по поръчката на даден продукт , включва в сила договор с търговеца за доставката на съответният продукт.

Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не успее да достави стоката, за която е преведено авансово плащане в предварително указаният срок, той връща авансовото плащане на КЛИЕНТА в пълен размер.

Ако КЛИЕНТЪТ се откаже от поръчката, след постъпване на авансовото плащане при ТЪРГОВЕЦА , това се счита за едностранно прекратяване на договора за покупка и ТЪРГОВЕЦА не дължи връщане на авансово плащане на КЛИЕНТА. При писмено съгласие от двете страни, в случай на еднократно прекратяване на договора за покупка, отстрана на КЛИЕНТА, е възможно ТЪРГОВЕЦА да предостави на КЛИЕНТА друга стока от каталога, по избор на КЛИЕНТА, на стойността на авансовото плащане.

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

"Кейском Комерс"ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми "Кейском Комерс"ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. 

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума

Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Отбив от цената

Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора

Отбив от цената

Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

.

Всички права запазени!

„Кейском Комерс“ ЕООД

Версия на Общи условия 0.2 от 10.06.2020 г.

Дата на последна редакция 10.06.2020г.